Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW

10 stycznia odbyło się II Spotkanie Współpracy Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego pracownicy naukowi obu uczelni prezentowali zakres tematyczny realizowanych badań oraz omawiali potencjalne możliwości współpracy.

Po listopadowej inauguracji wydarzenia, które zorganizowano w naszej Uczelni, tym razem do spotkania doszło na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura. Uczestniczyli w nim rektorzy obu uczelni prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dr hab., prof. UW Marcin Pałys – Rektor Uniwersytet Warszawskiego. Wśród gości reprezentujących WUM znaleźli się Prorektorzy: prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator, prof. Andrzej Deptała, a także Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński wraz z Prodziekanami: dr hab. Joanną Kolmas, dr. hab. Marcinem Sobczakiem, dr. hab. Piotrem Lulińskim. Przybyli członkowie władz dziekańskich UW: Dziekan Wydziału Fizyki prof. Dariusz Marek Wasik, Dziekan Wydziału Chemii dr hab., prof. UW Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Psychologii dr hab., prof. UW Dominika Agnieszka Maison, Prodziekan Wydziału Biologii prof. Maria Ciemerych-Litwinienko. Przywitani zostali także kierownicy i dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich znajdujących się na Kampusie Ochota: prof. Ewa Bulska – Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, prof. Agnieszka Chacińska – Dyrektor Centrum Nowych Technologii, prof. Krzysztof Rusek – Dyrektor Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Rozpoczynając wydarzenie, Rektor UW prof. Marcin Pałys podkreślił, że organizacja podobnych spotkań realnie wpływa na zawieranie kontaktów i budowanie relacji pomiędzy naukowcami WUM i UW, a prezentacja obszarów i zainteresowań naukowych zespołów badawczych może zaprocentować rozpoczęciem wspólnych przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe do wykonania w ramach jednej uczelni. Zwrócił uwagę, że współpraca między WUM i UW nie ogranicza się do obszaru nauki, ale obejmuje również współpracę dydaktyczną, czego dowodem jest podpisana 8 stycznia 2018 roku umowa w sprawie międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego poinformował, że dla studentów naszej Uczelni otwarta zostanie możliwość udziału w ponad 90 zajęciach prowadzonych na 4 wydziałach UW (Wydziale Psychologii, Wydziale Chemii, Wydziale Fizyki i Wydziale Biologii), natomiast Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwi studentom UW uczestnictwo w 10 przedmiotach fakultatywnych prowadzonych na I i II Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Lekarsko-Dentystycznym.

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś przypomniał o jeszcze jednym elemencie świadczącym o kooperacji obu uczelni, jakim jest działalność Inkubatora UW, który od grudnia ubiegłego roku swoją ofertę kieruje również do studentów, doktorantów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poinformował także o pomyśle przeznaczenia przez oba uniwersytety środków finansowych dla młodych naukowców, które służyłyby do przygotowania wniosków grantowych. Rektor podkreślił, że warunkiem uzyskania dofinansowania będzie realizacja projektu badawczego przez zespoły obu uczelni.

Moderatorami II Spotkania Współpracy Naukowej WUM i UW byli koordynatorzy współpracy ze strony WUM prof. Krzysztof J. Filipiak oraz ze strony UW mgr Jacek Cichocki.

Program obejmował 7 bloków tematycznych wypełnionych kilkunastoma prezentacjami kierowników i członków grup badawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego:

BLOK WYDZIAŁU FIZYKI, INSTYTUTU FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ – UW

 • „Nanotechnologia w biologii i medycynie” – dr hab. Jacek Szczytko, Zakład Fizyki Ciała Stałego,
 • „Analogi nukleotydów o aktywności biologicznej i potencjale terapeutycznym: synteza, właściwości, zastosowania” – dr Joanna Kowalska (autor prezentujący), dr Dorota Kubacka, Zakład Biofizyki,
 • „Metody molekularnego modelowania i bioinformatyki w badaniach układów biomolekularnych oraz analiza procesów regulacyjnych zachodzących w komórkach macierzystych” – dr Paweł Daniluk, dr Krystiana Krzyśko, prof. Bogdan Lesyng (autor prezentujący), Pracownia Biofizyki Teoretycznej i Biologii Systemów, Zakład Biofizyki,
 • „Elektroencefalogram w badaniach snu, interfejsach mózg-komputer i ocenie świadomości” – prof. Piotr Durka, Zakład Fizyki Biomedycznej;

BLOK NEUROPSYCHOLOGICZNY – WUM/UW

 • „Zastosowanie analizy wielokanałowego zapisu EEG w zaburzeniach snu” – dr Tadeusz Piotrowski (autor prezentujący), prof. Marcin Wojnar, Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM,
 • „Prezentacja Katedry Neuropsychologii Wydziału Psychologii UW” – dr Agnieszka Pluta (autor prezentujący), prof. Emilia Łojek, dr Anna Bolewska, dr Aleksandra Bala, dr Natalia Gawron, dr Marta Sobańska, mgr Justyna Wiśniowska;

BLOK RADIOBIOLOGIA, RADIOCHEMIA, RADIOTERAPIA – UW

 • „Wykorzystanie technik izotopowych w badaniach przedklinicznych potencjalnych farmaceutyków i radiofarmaceutyków” – dr hab. Zbigniew Rogulski (autor prezentujący), Wydział Chemii, dr Krzysztof Kilian – Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, mgr Łukasz Cheda – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,
 • „Radiobiologia, radioterapia i ochrona radiologiczna” – dr Beata Brzozowska (autor prezentujący), dr Józef Ginter – Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, dr Agnieszka Korgul, dr Izabela Skwira-Chalot – Zakład Fizyki Jądra Atomowego, Wydział Fizyki;

BLOK FARMACEUTYCZNY – WUM

 • „Polimorfizm leków; aspekty praktyczne oraz podejście obliczeniowe” – dr hab. Dariusz Maciej Pisklak, Zakład Chemii Fizycznej,
 • „Zastosowanie różnych technik NMR w badaniach strukturalnych biomateriałów” – dr hab. Joanna Kolmas, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
 • „Se-polisacharydy – innowacyjne immunosupresanty. Problemy z badaniem struktury makromolekuł polisacharydowych” – prof. Jadwiga Turło, Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej;

BLOK WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UW

 • „Metody obliczeniowe i modele matematyczne dla medycyny molekularnej” – dr hab. Przemysław Biecek, dr hab., prof. UW Marek Bodnar, dr hab. Norbert Dojer, dr hab., prof. UW Urszula Foryś, prof. Anna Gambin (autor prezentujący), dr hab., prof. UW Jan Karbowski, dr Magdalena Machnicka, dr hab. Monika Piotrowska, dr Ewa Szczurek, dr Bartosz Wilczyński – Instytut Informatyki, Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki;

BLOK GENETYKI I BIOLOGII MEDYCZNEJ – WUM

 • Prezentacja zespołu badawczego – prof. Krystian Jażdżewski, Zakład Medycyny Genomowej WUM,
 • Prezentacja zespołu badawczego – prof. Dominika Nowis, Zakład Medycyny Genomowej WUM;

BLOK LASEROTERAPII W PRAKTYCE KLINICZNEJ – WUM

 • „Lasery w okulistyce” – dr Anna Zaleska-Żmijewska (autor prezentujący), prof. Jacek P. Szaflik – Katedra i Klinika Okulistyki,
 • „Laseroterapia w dermatologii” – dr Olga Warszawik-Hendzel (autor prezentujący), prof. Lidia Rudnicka – Katedra i Klinika Dermatologiczna.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
018.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
025.jpg
026.jpg
028.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube